Internationellt

Arbetarrörelsen har i alla tider arbetat för mänskliga och fackliga rättigheter, såväl nationellt som internationellt. Dessa värden måste respekteras för att motverka den pågående globaliseringens negativa konsekvenser.

Internationellt fackligt arbete

Situationen för arbetare har försämrats runt om i världen och det bidrar till att klyftorna i världen ökar. Antalet arbetssökande migranter ökar i världen, samtidigt som de osäkra arbetsvillkoren breder ut sig. Den informella ekonomin som orsakar en enorm utsatthet ökar och majoriteten av världens arbetare arbetar informellt. Globaliseringen som i grunden är positivt bidrar till att stater misslyckas med att säkerställa sina skyldigheter och multinationella företag tar inte sitt ansvar.

För att åstadkomma förändring behöver arbetare ha rätten att organisera sig för att enat kunna kräva att stater och företag säkerställer att de mänskliga rättigheterna i arbetslivet och samhället respekteras och efterlevs. Idag är arbetare världen över allt mer utsatta och deras rättigheter inskränks i allt större utsträckning.

Fackföreningsrörelsen har i alla tider arbetat för fackliga och andra mänskliga rättigheter, såväl nationellt som internationellt. Dessa värden måste respekteras för att motverka globaliseringens avarter.

Förbunden inom 6F vill genom sitt internationella engagemang samverka med arbetare i alla länder för att nå en starkare ställning och bättre tillvaro. Genom att skapa nätverk och utveckla samarbetet mellan fackliga organisationer runt om i världen kan vi gemensamt sätta fokus på arbetarnas villkor.

6F förbundens breda spektrum av branscher påverkas av omvärldens utveckling. Inte minst genom en allt mer globaliserad arbetsmarknad utan gränser. Detta ställer högre krav på facklig verksamhet över landsgränserna.

Visionen

6F vill se en värld med fria, demokratiska och starka fackföreningar där nationella och internationella regelverk garanterar arbetstagares grundläggande fackliga och andra mänskliga rättigheter, såväl i arbetslivet som i samhället.

Vi vill ha en global ekonomi som bidrar till socialtrygghet, full sysselsättning, rättvis fördelning och en hållbar värld.

Fackligt samarbete över gränserna i Norden, Europa och Globalt

Den fackliga kampen för mänskliga- och fackliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor är mer angelägen än någonsin. Med globaliseringen följer att länder, företag och människor blir allt mer integrerade och beroende av varandra. Det innebär att det fackliga arbetet också behöver vara gränsöverskridande. Därför samverkar förbunden inom 6F fackligt internationellt genom internationella fackliga federationer på global, europeisk och nordisk nivå.

I Norden samverkar vi för att vår gemensamma röst ska vara stark i de nordiska länderna men också gentemot EUs institutioner. Det fackliga arbetet i Europa och i EU har präglats av att vi ser hur fackliga villkor och rättigheter ställts mot EU-fördragens principer om fri rörlighet för personer, tjänster, varor och kapital.

6F förbunden driver frågan om att svenska kollektivavtal, med svenska lönenivåer och arbetsförhållanden ska gälla för alla som arbetar inom vårt lands gränser. Vi anser att det är viktigt med regelverk som sätter upp spelreglerna. Dessa ska utgå från demokrati, hållbarhet, fackliga fri- och rättigheter och människors välfärd. Vi behöver regelverk som stärker de fackliga rättigheterna i Europa och sätter de sociala värdet i fokus.

6F förbuden arbetar med utgångspunkt från partsmodellen, en modell som har visat sig vara ett vinnande koncept där parterna på arbetsmarknaden gör upp om de arbetsrättsliga reglerna utan att lagstiftaren, det vill säga staten, blandar sig i. En modell som allt mer uppmärksammats på senare tid genom initiativet Global Deal.
Rätten att skapa fria och öppna medlemsstyrda organisationer är en grundförutsättning för demokratisk utveckling. Därför handlar fackföreningsrörelsens internationella engagemang om att på olika sätt stimulera och stödja rätten att organisera sig i en fackförening där enskilda individers rättigheter kan bevakas och där medlemmarna kan etablera kraft att tillsammans påverka de som har den lagstiftande och ekonomiska makten.

Det handlar om grundläggande mänskliga fri- och rättigheter som de definieras i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och i de konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet som FN-organet ILO (International Labour Organisation) har fastställt. I Sverige betraktar vi dessa rättigheter som självklara, vilket dessvärre inte görs i stora delar av resten av världen.

För alla som sympatiserar med arbetarrörelsens ideologi och ställer sig bakom principen om "alla människors lika värde" är det självklart att stödja internationellt fackligt solidaritetsarbete för att säkerställa fackliga och politiska rättigheter för alla människor världen över samt för att utveckla demokratin.

Den svenska fackföreningsrörelsen är kunnig och stark som demokratisk organisation och har därför kanske världens viktigaste exportvara: idéer och kunskap om hur man lägger grunden för en folkrörelse som växer sig stark genom sin egen inneboende kraft och därför kan genomdriva förändringar och förbättringar för sina medlemmar.
Vårt internationella fackliga arbete är en del av världens största folkrörelse - den samlade globala fackföreningsrörelsen.

 

Uppdaterad: