8: Slutrapport - Lönebildning för en ny tid

Sedan lång tid tillbaka har vi kritiserat dagens modell då vi anser att den har ett bristande legitimitetsproblem eftersom vi inte har något inflytande över den fråga som kanske kan anses vara viktigast bland våra medlemmar; vad blir årets löneökning?

I denna rapport presenterar vi förbund inom 6F – Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko – ett svar på frågan om vilka förändringar i
dagens lönebildningsmodell förbunden vill se.

Hämta rapporten här!

Vidare består vår kritik av att vi inte anser dagens industrinormering tagit ut hela löneutrymmet i de centrala avtalen, vilket har bidragit till att löneutrymmet
inte fördelats på bästa möjliga sätt. Detta ur såväl rättvise- som effektivitetsaspekter.

När vi tidigare har kritiserat dagens lönebildningsmodell motställs vi den självklara frågan; vad är alternativet? Och det är av den anledningen som vi år 2018 tillsatte vår lönepolitiska utredning "Lönebildning för jämlikhet".

Rapporten är uppbyggd på de underlagsrapporter som vi inom 6F beställt till den lönepolitiska utredningen. De centrala slutsatserna från varje underlagsrapport sammanfattas och återges i ett kapitel.

Det innebär att i denna del återges rapportförfattarens egna slutsatser. Dock avslutas varje kapitel med ett avsnitt kallat "6Fs slutsatser". I detta avsnitt redogör 6F-förbunden för sin gemensamma syn på den underlagsrapport som ligger till grund för kapitlet och de slutsatser vi bär med oss i det fortsatta arbetet.

Rapporten avslutas med kapitel 10 "6Fs förslag på ny lönepolitisk modell", i vilken vi drar våra egna slutsatser samt lämnar vårt förslag på ny lönebildningsmodell. Slutrapporten är skriven av projektledaren för 6Fs lönebildningsprojekt Kristoffer Arvidsson Thonäng. 

De rapporter och författare som utgör underlag bakom kapitlen i denna rapport är följande:
Kapitel 3: "Olika risker med en långsiktig sänkning av löneandelen i ekonomin", Christer Persson.
Kapitel 4: "Lönebildningen i de skandinaviska länderna", Kristin Alsos och Kristine Nergaard.
Kapitel 5: "Lågt lönemärke gynnar högavlönade", Mats Morin.
Kapitel 6: "Vägar till jämställda löner inom arbetarklassen", Markus Kallifatides.
Kapitel 7: "Låga löner funkar inte", Anne-Marie Lindgren.
Kapitel 8: "Industrins lönenormering kan och bör reformeras", Lars Calmfors.
Kapitel 9: "Europanormen saknar relevans – om sambandet mellan lönebildning, penningpolitik, växelkurs och konkurrenskraft", Nils Gottfries.

6F-förbunden vill särskilt tacka ovanstående författare som hjälp oss med underlagsrapporter till denna slutrapport.

Uppdaterad: