Infrastruktur

Det måste bli ett slut på ständiga tågförseningar, här kan du läsa om 6F:s förslag för att utveckla infrastrukturen.

  • Nyinvesteringarna i infrastrukturen uppgår idag till 0,67% av BNP, när de borde ligga på 1% av BNP i ett glesbefolkat land som Sverige.
  • Underhållsnivån på både väg och järnväg är för låg. Staten måste skjuta till nya pengar för järnvägs- och vägunderhållet. Det är också ett kostnadseffektivt sätt att sänka arbetslösheten.
  • Underhållet av järnvägen bör återtas av staten. Upphandlingssystemet av underhållet på järnvägen har inte levererat. Ansvar och kostnader skyfflas runt i systemet och kostar årligen oss skattebetalare flera miljoner. Därför tycker vi att delar av järnvägsunderhållet ska återtas i trafikverkets regi.

Sverige är ett glesbefolkat land med en stor exportberoende industri. För att överbrygga nackdelen i att ha långt till marknaderna, där industrin säljer sina varor, samt ha små lokala regioner krävs infrastruktur som länkar samman landet. Industrin behöver kompensera sitt avståndshandikapp till den europeiska marknaden med en infrastruktur som presterar i världsklass. Tyvärr är inte så fallet. Vår infrastruktur underpresterar. Sverige har under lång tid investerat relativt lite i infrastrukturen.

1 % av BNP till infrastruktursatsningar

6F anser att det krävs en ambitionshöjning inom infrastrukturen motsvarande att 1 % av BNP årligen går till nyinvesteringar. 15 miljarder extra till infrastrukturen skulle ge en sysselsättningseffekt om 25 000 - 30 000 människor ytterligare.

Öka underhållet

Regeringens satsningar på underhåll når endast med nöd och näppe upp till den nivå som Trafikverket kallar "bibehålla dagens funktionalitet" i järnvägssystemet. Det vill säga ingen standardhöjning utan dagens bristfälliga standard kommer kvarstå. 6F anser inte att detta är rimligt. Givetvis måste standarden i järnvägsnätet höjas och eftersläpande underhåll elimineras. Med regeringens pengar kommer vi aldrig nå dit. Järnvägssystemet lider av stora brister. Som exempel kan nämnas att trots en prioritering av storstadsområdena för underhållet ökar antalet anmälda fel per spårkilometer år för år inom dessa områden.

Det finns även uppenbara risker för att vägunderhållet krackelerar. Årligen saknas 2 miljarder i budgeten för att ge Trafikverket rimliga resurser till vägunderhållet. Det är uppenbart att vägsidan inom några år kan komma att bli den nya järnvägen när det gäller problem i framkomligheten.

Uppdaterad: