Handlingsplan för en trygg arbetsmarknad

Idag presenterade Socialdemokraterna en ny handlingsplan på 10 punkter för en trygg arbetsmarknad. Mikael Johansson, 6F, välkomnar beskedet. 

Publicerad:
Socialdemokraternas förslag för att få ordning på arbetsmarknaden innebär en stor upprättelse för våra medlemmar.
Vi har länge kämpat för att man ska komma till rätta med otryggheten i arbetslivet, ökade satsningar på arbetsmiljö och ordning och reda i offentlig upphandling, säger Mikael Johansson. 

Nedan kan du läsa hela listan av Socialdemokraternas vallöften: 

1. Trygga anställningar
a) Avskaffa allmän visstid.
b) Stärkt rätt till heltidsanställning.
c) Rätt till faktiskt arbetstidsmått.
d) Begränsa delade turer.

2. Stopp för hyvling
a) Anställningsskyddet ska omfatta de timmar som finns på anställningskontraktet. Uppsägningstid och turordningsregler ska gälla oavsett av vilken anledning arbetstiden minskas.

3. Reglera arbetskraftsinvandringen till bristyrken
a) Inför arbetsmarknadsprövning.
b) Se över att införa tröskel för en minsta utbildningsnivå eller yrkeserfarenhet för arbetskraftsinvandrare.
c) Skärpt regelverk för att stoppa oseriösa arbetsgivare och skydda arbetstagare mot missbruk.
d) Heltid ska vara norm vid arbetskraftsinvandring.
e) Tydligt försörjningskrav för att anhöriga ska kunna söka uppehållstillstånd.
f) Inför en straffsanktionerad anmälningsskyldighet för arbetsgivare som ändrar anställningsvillkor och ge skadestånd till arbetstagare vid missbruk.
g) Skärp reglerna för spårbyte.

4. Stopp för missbruk av subventionerade anställningar
a) Reformera och stärka Arbetsförmedlingens samråd med de fackliga organisationerna gällande subventionerade anställningar för att säkerställa att lön och andra anställningsförmåner är kollektivavtalsenliga samt att förutsättningarna till varaktig etablering på arbetsmarknaden förbättras.
b) Arbetsförmedlingen ges utökade möjligheter att kontrollera arbetsgivare som anställer personal med subventioner. Sanktioner ska kunna utkrävas. mot oseriösa arbetsgivare som inte uppfyller överenskomna kriterier eller missbrukar anställningsstöden för att minska sina personalkostnader och få konkurrensfördelar.
c) Arbetsgivare som anställer personer med subventioner ska vara skyldiga att utfärda arbetsintyg till den anställde när anställningen upphör.

5. Bekämpa arbetslivskriminaliteten och den osunda konkurrensen
a) Reformera dagens F-skattesystem – säkerställ att inte F-skatt används att kringgå arbetsrätten genom användande av beroende uppdragstagare, sk. "falska egenföretagare".
b) Fördjupa myndighetssamverkan gällande arbetslivskriminalitet.
c) Inför en myndighetsgemensam tipsfunktion vid misstänkta brott i arbetslivet.
d) Skärpta ID-kontroller i riskutsatta branscher.

6. Schyssta villkor i offentliga upphandlingar
a) Krav på kollektivavtalsenliga villkor utan begränsningar till tröskelvärden, inklusive arbetsmarknadsförsäkringar och tjänstepension
b) Säkerställa att företag som vunnit upphandlingar betalar löner i enlighet med svenska kollektivavtal samt betalar korrekt skatt.
c) Att det som huvudregel i upphandlingar ställs krav på att max två led av underleverantörer får användas.
d) I de fall som företagen använder tredjelandsmedborgare för att utföra uppdragen ska det i upphandlingen ställas krav på att företagen tar ansvar för att anställningarna sker i enlighet med utlänningslagen
e) Att den upphandlande myndigheten vid relevanta upphandlingar ska ställa krav på att lärlingar ska beredas plats på arbetsplatsen.
Konsekvensen för brister i någon av de fyra första punkterna ska kunna leda till att den upphandlande myndigheten/enheten kan bryta kontraktet samt ge företaget kännbara sanktioner.

7. Stopp för lönedumpning på svenska arbetsplatser
a) Svenska regler och kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige. Lika lön för lika arbete genom en bra implementering av det reviderade utstationeringsdirektivet.
b) Anmälningsskyldighet till Skatteverket för utländska företag från första dagen i Sverige.
c) Utstationerande arbetsgivare ska anmäla sig till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister från dag ett.
d) Skatt från första dagen för utländska inhyrda arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige.

8. Stärkt skydd mot trakasserier i arbetslivet
a) Tredjemanstrakasserier – inför utredningsansvar för arbetsgivare i diskrimineringslagen även för trakasserier från brukare/kunder.
b) Inför en särskild ordning för att motverka sexuella trakasserier i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete.
c) Utöka Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet på arbetsplatser med särskilt riktade insatser mot sexuella trakasserier i arbetslivet.

9. Stärkt regelverk för bättre arbetsmiljö – ingen ska dö av jobbet
a) Öka tillträdesrätten för regionala skyddsombud.
b) Ökad rätt till utbildning för skyddsombud och ökad skyldighet för arbetsgivaren att tillse att utbildningen genomförs.
c) Förlängd preskriptionstid för arbetsmiljöbrott och vidta åtgärder för att öka benägenheten att anmäla arbetsmiljöbrott.
d) Uppdrag till myndigheten för arbetsmiljökunskap att kartlägga fysisk och psykisk ohälsa i kvinnodominerande yrken i syfte att öka kunskapen om kvinnors ohälsa i arbetslivet
e) Större arbetsmiljöansvar för företag och organisationer vars agerande kan påverka arbetsmiljön för andra än egna anställda, s.k. rådighetsansvar.
f) Utveckla arbetet med nollvisionen för dödsolyckor på arbetet.
g) Företagshälsovården ska i samverkan med arbetsmarknadens parter förbättras och andelen löntagare som omfattas bli fler, detta ska utredas.

10. Omställning
a) Arbetsmarknadens parter och staten behöver utveckla bättre system för kompetensförsörjning, omställning och rehabilitering på arbetsmarknaden. För att underlätta för yrkesaktiva att utveckla sin kompetens behövs nya modeller för studiefinansiering utvecklas, där såväl den enskilde, arbetsgivaren och staten kan bidra.
b) Förbättra systemet med korttidsarbete så löntagare vid en lågkonjunktur, som alternativ för uppsägning, kan kompetensutveckla sig samtidigt som de behåller sin anställning.

Uppdaterad: