Nytt förslag från EU-kommissionen försämrar skyddet för arbetare i små och medelstora företag

Den 19 maj lade EU-kommissionen fram ett nytt förslag för EU:s framtida beslutsfattande. Tanken med förslaget är att fler beslut ska tas av EU-kommissionen och dess tjänstemän och att exempelvis stora delar av arbetsmarknaden ska undantas från framtida regleringar.

Publicerad:

et är oerhört märkligt och uppseendeväckande att EU-kommissionen nu väljer att lägga ytterligare ett förslag som har långtgående negativa effekter på både arbetstagare och EU:s beslutsprocesser.

Allt detta föreslås under en paroll om "bättre lagstiftning" men efter att ha studerat innehållet är sanningen att förslaget istället går i motsatt riktning dvs att lagstiftningen för arbetstagare undergrävs och det demokratiska beslutsfattandet undermineras.

6F-förbunden är bekymrade över två dimensioner av reformförslagen från kommissionen: Först och främst undergräver förslaget arbetsmiljöskyddet för arbetstagarna och för det andra undermineras de politiskt förtroendevaldas möjligheter att fatta politiska beslut.

Det är som om de ödesdigra konsekvenserna av decenniers avregleringar inte ägt rum. Ytterligare avregleringar gynnar bara de oseriösa företagarna och riskerar i förlängningen att leda till fler arbetsplatsolyckor.

Ska inte anställda i småföretag skyddas?

Förslaget riskerar att försämra den EU-lagstiftning som syftar till att skydda arbetstagare och som syftar till sund konkurrens och lika villkor mellan länder och företag.

Kommissionens centrala budskap i förslaget är att EU-lagstiftningen ska tillgodose de små och medelstora företagen. Kommissionen vill därför införa mildare regler för små och medelstora företag, dvs. företag med färre än 250 anställda. Och Kommissionen vill direkt undanta mikroföretag från lagstiftning när helst det är möjligt. Om det inte är möjligt att undanta mikroföretag med färre än 10 anställda, ska kommissionen förklara sig.

Detta slår hårt gentemot bygg- och servicesektorn om småföretag är undantagna från reglerna. En överväldigande majoritet av de svenska företagen 99 procent har under 250 anställda. Av dessa är drygt en fjärdedel så kallade mikroföretag.

Denna särbehandling kommer undergräva den traditionella industrin och kommer att öka socialdumpning och ojämlikhet. Ska EU verkligen få bestämma att anställda i småföretag bör skyddas sämre från olyckor och farliga kemikalier än anställda i större företag?

Europas största sjukhusbygge – Nya Karolinska har inte en enda stor arbetsgivare utan kanske hundratals små företag. Om detta förslag skulle bli verklighet kan alltså alla dessa arbetstagare stå utan tillräckligt skydd om olyckan skulle vara framme.

Än mer makt till EU-kommissionen


Förslaget från Kommissionen vill också ändra det sätt på vilket beslut fattas i EU. Detta görs genom att skapa en maktorgan för kontroll under namnet "Regulatory Scrutiny Board" (kan översättas till Rådet för kontroll av lagstiftning).

Rådet får i praktiken makten att lägga veto mot alla politiska förslag. Rådet får kommissionär Timmermans som ordförande och ytterligare sex ledamöter kommer att ingå varav tre ledamöter ska hämtas utanför EU:s institutioner.
6F-förbunden motsätter sig den föreslagna beslutsmodellen, där tjänstemän kan sätta dagordningen för politiska förslag som läggs fram.

Det är oroande att Kommissionen kommer att begränsa lagstiftaren möjlighet att fullgöra sin uppgift. Förslaget innebär att EU-kommissionen ger sig själva än mer makt och det på bekostnad av Europaparlamentets och valda regeringar i medlemsländerna.

EU-kommissionens nya förslag är inget annat än ett nytt steg i samma misslyckade neoliberala riktning där ramverk ses som hinder och involvering ses som onödig. Det är dags att EU-kommissionen ser och förstår att sund konkurrens genom schyssta villkor och trygghet ger tillväxt för alla.

Vi utgår nu från att den svenska regeringen reagerar kraftfullt mot detta förslag. Europa behöver mer demokrati, mer politik och ett bättre skydd för löntagarnas rättigheter. Inte tvärtom.

Janne Rudén, ordförande Seko
Johan Lindholm, ordförande Byggnads
Mikael Johansson, ordförande Målarna
Per-Håkan Waern, vice ordförande Elektrikerna
Magnus Pettersson, ordförande Fastighets

Uppdaterad: