Fotograf: Återkommer

Arbetsmarknad

Vi jobbar för att vårda och utveckla den Svenska modellen. Nedan kan du läsa om några av våra förslag för ordning och reda på arbetsmarknaden.

Svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling
Den offentliga sektorn upphandlar varje år tjänster för över 600 miljarder kronor. Rådande norm för offentlig upphandling har länge varit att lägst pris vinner jobbet, ett system som sätter både anställd och kvalitén sist. För att råda bot på problemen driver vi därför frågan om krav på kollektivavtal i offentlig upphandling. 

Huvudentreprenörsansvar
Byggbranschen tampas idag med många problem. Långa led av underentreprenörer gör arbetsplatser svåra att kontrollera när det gäller säkerhet och bestämmelser. På stora byggarbetsplatser saknas ibland kontroll över vilka företag som befinner sig där och ännu mindre har man koll på anställda och kollegor. Ju längre ner i underentreprenörskedjorna man kommer desto oftare saknas kollektivavtal. Vi ser problem som lönedumpning, skattefusk, utnyttjande av arbetskraft, arbetsmiljöproblem och rena säkerhetsbrister.

För att råda bot på detta krävs någon form av ansvarsutkrävande. Med ett huvudentreprenörsansvar minskar möjligheten att gömma sig bakom att en underentreprenör har misskött sig och ska ta konsekvenserna.

Ökade resurser till Arbetsmiljöverket och nollvision för dödsolyckor
Ungefär en arbetare dör i veckan på jobbet i Sverige. Många utav olyckorna sker inom våra förbunds branscher, och hade kunnat förebyggas med rätt insatser. 
Arbetsmiljöverket har idag för lite resurser för oannonserade arbetsplatsbesök, något som när det görs fungerar som en skarpt förebyggande åtgärd där arbetsgivaren tvungas vidta åtgärder vid större risker och brister. Därför behövs det både mer resurser för ett mer aktivt arbetsmiljöarbete, samt en tydlig viljeriktning från riksdagen om en nollvision för dödsolyckor i arbetet. 


Företag ska inte kunna säga upp personal för att sedan hyra in annan personal
Lagen om anställningsskydd ska inte kunna sättas åt sidan genom att företaget säger upp personal för att sedan hyra in personal från bemanningsföretag för samma arbetsuppgifter.

Svenska kollektivavtal på svensk arbetsmarknad - riv upp Lex Laval
Samma regler för lön och anställningsvillkor för alla som jobbar i Sverige. Det ska inte spela någon roll från vilket land arbetstagaren kommer eller var arbetsgivaren är registrerad. Oseriösa företag och företagare som inte betalar avtalsenliga löner eller som på andra sätt diskriminerar löntagare som arbetar i Sverige ska inte ha fördelar av att utöva illojal konkurrens.

Uppdaterad: